دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتتجهیزات پزشكیکار با دستگاه های using PCR Polymerase Chain Reaction- PCRموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14401/Td.03.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 1موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14620/td.201.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیPLC S7 Programming 2موسسه آموزشی آرین علم و صنعتدرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14621/td.202.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیجذب اتمی A.Aموسسه آموزشی فرزانگان اندیشمند مسعوددرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14588/td-.sa.189.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیرنگ‌آمیزی سطوح فلزی براساس استاندارهای موجودمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14635/td.208.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع شیمیایی و پتروشیمیکاربر دستگاه HPLCآزمایشگاه مرکزی دانشگاه هرمزگاندرس تککارشناسی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14629/td.205.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادبرنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15012/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید لعاب کاشیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع کاشی میبددرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14743/Full-page-photo.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید لعاب کاشیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع کاشی میبددرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14743/Full-page-photo.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم مواددستورالعمل جوشکاری (WPS) و تاییدیه کیفیت روش جوشکاری (PQR)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت هپکو (اراک)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14976/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdfواحد استانی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.