تماس با ما

نام و نام خانوادگی

سمت

شماره تماس

نمابر

دکتر سیده خدیجه میرجمالی

مدیرکل دفتر

82774447

88808990

فاطمه بزم آرا

رئیس گروه

82776632

 

دکتر سیدمحمود اسفندفرد

کارشناس مسئول

82774441

 

نجمه السادات ضمیری

کارشناس مسئول

82774407

 

مهندس زهرا رضائی

مسئول سایت دفتر

82776623