قوانین و مقررات

قوانین و مقررات

دستورالعمل اجرایی دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی (جدید ـ مصوب ۹۹/۰۶/۳۰)

پیوست 1) مقررات آموزشی دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

پیوست 2) الزامات اجرای دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی به صورت مجازی

پیوست 3) الزامات بکارگیری مدرسان در دوره‌­های آموزش‌ عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

پیوست 4) نحوه اقدامات تبلیغی و ترویجی مجاز در دوره‌­های آموزش‌ عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

فرآیند اجرای دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

قرارداد همکاری در اجرای دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت علمی کاربردی

تعهدنامه اجرای دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت ویژه مؤسسات و نهادهای دولتی و عمومی غیردولتی

(تک پودمان و تک درس)

تعهدنامه اجرای دوره‌های آموزش عالی کوتاه مدت ویژه متقاضیان بخش خصوصی (تک پودمان و تک درس)

کاربرگ‌های خام تدوین دور‌ه‌های کوتاه مدت

طراحی و تدوین دوره‌های آزاد (چارچوب ـ کاربرگ)

شهریه دوره‌های کوتاه مدت سال تحصیلی 1400-1399

منابع پشتیبان