دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادبرنامه‌ریزی احتیاجات مواد (MRP)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودرودرس تککاردانی--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15012/%D8%A8%D8%B1%D9%86%D8%A7%D9%85%D9%87-%D8%B1%DB%8C%D8%B2%DB%8C-%D8%A7%D8%AD%D8%AA%DB%8C%D8%A7%D8%AC%D8%A7%D8%AA-%D9%85%D9%88.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتنظیم پارامترهای عملیاتی دستگاه های تزریق پلاستیک جهت رفع عیوب سطحی قطعاتمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت تولیدی و صنعتی آذین خودروتک پودمانکاردانی46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/15011/%D8%AA%D9%86%D8%B8%DB%8C%D9%85-%D9%BE%D8%A7%D8%B1%D8%A7%D9%85%D8%AA%D8%B1%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%B9%D9%85%D9%84%DB%8C%D8%A7%D8%AA%DB%8C-%D8%AF%D8%B3%D8%AA%DA%AF%D8%A7%D9%87-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%AA%D8%B2%D8%B1%DB%8C%D9%82-%D9%BE%D9%84%D8%A7%D8%B3%D8%AA%DB%8C%DA%A9-%D8%AC%D9%87%D8%AA-%D8%B1%D9%81%D8%B9-%D8%B9%DB%8C%D9%88%D8%A8-%D8%B3%D8%B7%D8%AD%DB%8C-%D9%82%D8%B7%D8%B9%D8%A7%D8%AA.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید آندهای کربنی (صنعت آلومینیوم)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14971/%D8%AA%D9%83-%D9%BE%D9%88%D8%AF%D9%85%D8%A7%D9%86-%D8%A2%D9%86%D8%AF-%D9%83%D8%B1%D8%A8%D9%86%D9%8A--%29.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید لعاب کاشیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع کاشی میبددرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14743/Full-page-photo.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادتولید لعاب کاشیمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت مجتمع کاشی میبددرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14743/Full-page-photo.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادحفاظت، کنترل و اتوماسیون سیستم های الکتریکی در صنعت آلومینیوممرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14972/%D8%AD%D9%81%D8%A7%D8%B8%D8%AA%D8%8C-%DA%A9%D9%86%D8%AA%D8%B1%D9%84-%D9%88-%D8%A7%D8%AA%D9%88%D9%85%D8%A7%D8%B3%DB%8C%D9%88%D9%86-%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85%E2%80%8C%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%D9%84%DA%A9%D8%AA%D8%B1%DB%8C%DA%A9%DB%8C.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم مواددستورالعمل جوشکاری (WPS) و تاییدیه کیفیت روش جوشکاری (PQR)مرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت هپکو (اراک)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14976/%D8%AC%D9%88%D8%B4%DA%A9%D8%A7%D8%B1%DB%8C.pdfواحد استانی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادریخته‌گری فلزات رنگین (غیر آهنی)موسسه آموزش عالی آزاد خوارزمی خراسان‌رضویتک پودمان-46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14034/tp.52.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادطراحی و ساخت مدل های ریخته گریمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد دانشگاهی مشهدتک پودمانکاردانی68https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13924/tp.83.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنایع فلزی، معدنی و علم موادفرآیند تولید آلومینیوم در کارگاه احیاء به روش الکترولیز مذابمرکز آموزش علمی - کاربردی شرکت سهامی آلومینیوم ایرانتک پودماندیپلم36https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14970/%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D8%A7%D8%A1-%D8%A7%D8%B5%D9%84%D8%A7%D8%AD%D9%8A%D9%87-word.pdfواحد استانی-
نمایش ۲۱ تا ۳۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.