دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی مدیریت و خدمات اجتماعی

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
مدیریت و خدمات اجتماعیامور اجتماعی و سیاسیتسهیل‌گری در محلهمرکز آموزش علمی - کاربردی آموزش‌های شهروندی شهرداری تهرانتک پودماندیپلم46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14142/tp.113.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور اجتماعی و سیاسیمدیریت دیپلماسی تجاریمرکز آموزش علمی - کاربردی بازرگانی واحد تهرانتک پودمانکارشناسی ارشد810https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14143/tp.84.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور اجتماعی و سیاسیمدیریت شهری محله محورمرکز آموزش علمی - کاربردی آموزش‌های شهروندی شهرداری تهرانتک پودماندیپلم46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14037/tp.49.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور اجتماعی و سیاسیمدیریت محله (ویژه شورایاران)مرکز آموزش علمی - کاربردی فرهنگی هنری شهرداری تهرانتک پودماندیپلم3.56https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13992/tp.20.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورساصول و فنون مذاکره تجاریچاووشتک پودماندیپلم34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14008/tp.82.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورساعتبارات اسنادی و ترخیص کالاابن یمینتک پودماندیپلم48https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14026/tp.30.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورسامور بازاریابیموسسه آموزش عالی آزاد ماهانتک پودماندیپلم46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14777/omor-bazar.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورسامور ترخیص کالانیک اندیشتک پودماندیپلم35https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13998/tp.80.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورسامور فروشموسسه آموزش عالی آزاد ماهانتک پودماندیپلم46https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14861/TP11.02.pdfستاد مرکزی-
مدیریت و خدمات اجتماعیامور بازرگانی و بورسآشنایی با بورس، اوراق بهادار و معاملات برخط (به صورت آنلاین)مرکز آموزش علمی - کاربردی کیشدرس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14926/620200817072134-m1.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۴۰۷ مورد.