دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی کشاورزی و منابع طبیعی

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیوربهداشت تولید خوراک دامموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودمانکارشناسی24.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14170/tp.42.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرواربندی شترانجمن علمی شتر ایرانتک پودماندیپلم1.52.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14614/tp.ke.84.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرواربندی گوسالهموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودماندیپلم24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13923/tp.52.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرواربندی گوسفند و بزموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودماندیپلم1.52.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13920/tp.04.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرورش جوجه گوشتیمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی اردبیلتک پودماندیپلم24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14462/Tp.78.ke.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرورش مرغ تخمگذارمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی اصفهانتک پودماندیپلم24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13966/tp.60.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرورش مرغ مادرموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودمانکاردانی24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14174/tp.44.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرورش ملکه زنبور عسلموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودمانکاردانی34https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13919/tp.30.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورپرورش نیمچه مرغ تخمگذارمرکز آموزش علمی - کاربردی جهاد کشاورزی اصفهانتک پودماندیپلم24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/13959/tp.61.pdfستاد مرکزی-
کشاورزی و منابع طبیعیامور دام و طیورتلقیح مصنوعی گاوموسسه آموزش عالی علمی کاربردی جهاد کشاورزیتک پودماندیپلم23https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14169/tp.37.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۳۹ مورد.