دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی فرهنگ و هنر

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
فرهنگ و هنرادیان و عرفاناسلام و مقتضیات زمانمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14345/Td.67.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانانسان شناسیمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14348/Td.70.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانبینش و رفتار قرآنیمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14397/Td.71.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانتربیت مربی نهج‌البلاغهموسسه مطالعات فرهنگی و نشر معارف علویتک پودمانکارشناسی611https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14919/tp.-fa.125.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانتربیت و اخلاق اسلامی ویژه مربیان و مروجان فرهنگی رده های سپاه و بسیجمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14398/Td.72.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانحقوق زن و مردمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14347/Td.69.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانخودشناسی اسلامیمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)درس تکدیپلم--https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14346/Td.68.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفاندوره فرهنگ بسیجی و آداب نظامیمرکز آموزش علمی - کاربردی سپاه محمد رسول‌اله (ص)تک پودماندیپلم610https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14682/tp.60.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانروش تدریس ترجمه و مفاهیم قرآن کریمکارگروه قرآن بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاءتک پودمانکاردانی69https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14266/tp.78.pdfستاد مرکزی-
فرهنگ و هنرادیان و عرفانروش تدریس قرائت قرآن کریمکارگروه قرآن بنیاد فرهنگی خاتم الاوصیاءتک پودمانکاردانی69https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14265/tp.19.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۱ تا ۱۰ مورد از کل ۱۸۳ مورد.