دوره‌های آموزشی کوتاه مدت مصوب گروه تخصصی صنعت

گروه تخصصیزیر گروهعنوان دوره کوتاه مدت مصوبنام تدوین کننده سرفصلنوع دوره کوتاه مدتحداقل سطح ورودی مهارتجویانحداقل طول اجرای دوره (ماه)حداکثر طول اجرای دوره (ماه)دریافت سرفصل دورهمرجع تصویب برنامه درسی
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتطراحی سیستم های ایمنی در صنایع مخابراتیمرکز آموزش علمی - کاربردی کارخانجات مخابراتی ایران - شیرازتک پودمانکاردانی3.57.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14932/%D8%B3%DB%8C%D8%B3%D8%AA%D9%85-%D9%87%D8%A7%DB%8C-%D8%A7%DB%8C%D9%85%D9%86%DB%8C-%D8%AF%D8%B1%D8%B5%D9%86%D8%A7%DB%8C.pdfواحد استانی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتطراحی و مونتاژ تابلوهای کنترل موتوریسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم24https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14838/tp9.08.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتعملیات پایه برق و الکترونیکسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم1.53https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14774/08.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتعیب یابی و تعمیر مدارات الکترونیک قدرت، منابع تغذیه، باتری و باتری شارژرسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم23https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14885/TP9.05.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتعیب یابی و تعمیر مدارات الکترونیکی (آنالوگ و دیجیتال)سازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم23.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14882/TP9.02.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتکار با میکروکنترلر 8051 و طراحی شماتیک و PCBسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم2.53.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14883/TP9.03.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتکار با میکروکنترلرهای PIC و AVRسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم2.53.5https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14884/TP9.04.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتکالیبراسیون تجهیزات الکترونیکیموسسه آموزش عالی آزاد فناوران اطلاعات تهرانتک پودماندیپلم45https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14068/tp.44.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتمحاسبه، سیم پیچی و تعمیر ترانسفورماتورهاسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم12https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14835/tp9.05.pdfستاد مرکزی-
صنعتصنعت برق، الكترونیك و مخابراتمحاسبه، سیم پیچی و تعمیر موتورهای آسنکرونسازمان فنی و حرفه ایتک پودماندیپلم12https://isateb.uast.ac.ir/home/download_plan/14837/tp9.07.pdfستاد مرکزی-
نمایش ۷۱ تا ۸۰ مورد از کل ۲۶۸ مورد.